LECTURES
공지사항 - 알고리즘
제목 기말고사 안내
작성자 작성일 2018-12-17 02:12:19 조회 1

이번 학기 알고리즘 과목의 기말고사를 다음과 같이 공지합니다.

----------------------------------------------------------

일시 : 12월17일 (월요일) 16:00 ~ 17:30 (수업시간)

장소: 제2공학관 205호 (수업장소)

범위: Lecture Note 12 ~ 19

----------------------------------------------------------

충분히 준비하여 좋은 결과 얻기 바랍니다.

 

담당교수.


이전글 성적처리 관련 안내
다음글 [과제-3] Shortest Common Superstring Problem